Quy định độ mãnh cột bê tông và bê tông cốt thép

By | December 18, 2023

SOTAY365.COM – Quy định độ mãnh cột bê tông và bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm.

Căn cứ mục 10.2.2 TCVN 5574:2018 – Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

10.2.2 Để đảm bảo độ cứng của các cấu kiện chịu nén lệch tâm thì kích thước tiết diện của chúng nên lấy sao cho độ mảnh L0/i của các cấu kiện này theo phương bất kỳ không vượt quá:

200 − đối với các cấu kiện bê tông cốt thép;

120 − đối với cột nhà;

90 − đối với các cấu kiện bê tông.

L0 – Chiều dài tính toán của cấu kiện chịu lực nén dọc trục (mm).

i – Bán kính quán tính của tiết diện ngang của cấu kiện đối với trọng tâm tiết diện (mm).