Điều kiện mở bán chung cư hình thành trong tương lai

By | April 22, 2023

Điều kiện mở bán chung cư hình thành trong tương lai cũng như hành lang pháp lý về các dự án này là việc rất cần thiết đối với những ai có nhu cầu kinh doanh và đầu tư bất động sản. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà thị trường bất động sản ngày càng tăng nhanh. Điều kiện để Chủ đầu tư mở bán chung cư hình thành trong tương lai quy định như sau:

Điều kiện mở bán chung cư hình thành trong tương lai.

Điều kiện mở bán chung cư hình thành trong tương lai.

  • Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Như vậy, khi các anh chị mua bất động sản là chung cư hình thành trong tương lai, bên mua có thể yêu cầu Chủ đầu tư cấp bản sao giấy chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về việc đủ nhà ở có đủ điều kiện bán, cho thuê mua hay không.