Các bước lập dự án đầu tư xây dựng

By | July 19, 2020
Lập dự án đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng

I – Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

 1. Xin thông tin qui hoạch
 2. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình
 3. Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình
 4. Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình
 5. Thẩm quyền thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình
 6. Nội dung thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình
 7. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình
 8. Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình
 9. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 10. Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

II – Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

 1. Thực hiện thủ tục giao thuê đất
 2. Thiết kế xây dựng công trình
 3. Xin phép xây dựng
 4. Quản lý thi công xây dựng công trình
 5. Các hình thức quản lý xây dựng công trình