Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

By | April 20, 2023

Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng được xác định theo Phụ lục VIII của Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng.

Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

  • Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 và Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020;
  • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  • Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD về một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  • Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

9. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

9.1. Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.24 kèm theo Thông tư này) nhân với giá trị tổng mức đầu tư (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

9.2. Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng xác định theo định mức chi phí ban hành tại Thông tư này tương ứng với dự án có thời gian đầu tư xây dựng ≤ 5 năm. Đối với các dự án có thời gian xây dựng kéo dài hơn 5 năm thì điều chỉnh với các hệ số sau:

a) Thời gian đầu tư xây dựng > 5 năm đến 7 năm: k = 1,1;

b) Thời gian đầu tư xây dựng > 7 năm: k = 1,2.

Bảng 2.24: Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Bảng định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng