Category Archives: ĐỊNH MỨC

Định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

By | April 20, 2023

Định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật được xác định theo Phụ lục VIII của Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 và Luật xây dựng… Read More »

Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

By | April 20, 2023

Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu được xác định theo Phụ lục VIII của Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 và Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về… Read More »