Category Archives: ĐỊNH MỨC

Định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật được xác định theo Phụ lục VIII của Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 và Luật xây dựng… Read More »

Định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng

Định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng được xác định theo Phụ lục VIII của Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 và Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu… Read More »

Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng được xác định theo Phụ lục VIII của Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 và Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí… Read More »

Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng

Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng được xác định theo Phụ lục VIII của Thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Căn cứ Luật xây dựng năm 2014 và Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu… Read More »