Hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng từ 15/7/2024

By | May 24, 2024

(Sotay365.com) – Hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng theo quy trình rút gọn sử dụng vốn đầu tư công từ ngày 15/7/2024?

Ngày 20/5/2024 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2024/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn có hiệu lực từ ngày 15/7/2024.

Căn cứ Điều 2 Thông tư 02/2024/TT-BXD hướng dẫn chi phí lập và thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng như sau:

Điều 2. Xác định chi phí lập, thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng

1. Chi phí lập quy hoạch tổng mặt bằng (đối với các khu vực trong phạm vi phát triển đô thị): xác định bằng 65% chi phí lập quy hoạch chi tiết đô thị. Chi phí lập quy hoạch chi tiết đô thị xác định theo hướng dẫn xác định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị hiện hành.

2. Chi phí lập quy hoạch tổng mặt bằng (đối với các khu vực trong khu chức năng): xác định bằng 65% chi phí quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng. Chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng xác định theo hướng dẫn xác định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng hiện hành.

3. Trường hợp cần phải điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng thì chi phí điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng xác định theo hướng dẫn xác định chi phí điều chỉnh cục bộ của đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng hiện hành.

4. Phí thẩm định đồ án quy hoạch tổng mặt bằng xác định theo quy định hiện hành về phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

5. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch tổng mặt bằng và một số khoản chi phí khác xác định theo hướng dẫn có liên quan đến chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng hiện hành.

>> Tải file word Thông tư 02/2024/TT-BXD