FDI là gì?

By | May 5, 2023

FDI nghĩa là gì? FDI viết tắt của từ gì?

FDI là gi?

FDI là gi?

Căn cứ Khoản 22 Điều 3 Luật đầu tư năm 2020

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

FDI viết tắt của từ Foreign Direct Investment

  • Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp FDI quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư 2020.
  • Thành lập tổ chức doanh nghiệp FDI quy định tại Điều 63 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
  • Điều kiện, nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn của doanh nghiệp FDI quy định tại Điều 65 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.