Giấy phép xây dựng cấp rồi có bị thu hồi không?

By | November 27, 2023

SOTAY365.COM – Theo quy định hiện nay Giấy phép xây dựng cấp rồi có bị thu hồi không?

Căn cứ Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 16 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP quy định các trường hợp thu hồi giấy phép xây dựng:

Điều 53. Thu hồi, hủy giấy phép xây dựng công trình

1. Giấy phép xây dựng bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật, bao gồm: Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng được cấp không đúng thẩm quyền;

Điểm a khoản 1 Điều 53 được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/06/2023

a) Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật, bao gồm: Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng được cấp không đúng thẩm quyền; giấy phép xây dựng được cấp không đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật;

b) Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy theo quy định trên thì giấy phép xây dựng được cấp rồi vẫn có thể bị thu hồi nếu như giấy phép đó được cấp không đúng quy định của pháp luật hoặc chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai phép trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm.