Hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng khi bị rách nát hoặc mất? Theo Nghị định 15

By | November 27, 2023

SOTAY365.COM –  Thành phần hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng khi bị rách nát hoặc mất theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 52. Cấp lại giấy phép xây dựng

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định này;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp bị rách, nát. Bản cam kết tự chịu trách nhiệm về việc thất lạc giấy phép xây dựng của chủ đầu tư đối với trường hợp bị thất lạc giấy phép xây dựng.

Như vậy theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 thì thành phần hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng theo mẫu;
  2. Bản gốc GPXD trong trường hợp bị rách nát hoặc bản cam kết trong trường hợp bị mất.