Giấy phép xây dựng bị rách nát có được phép cấp lại không?

By | November 26, 2023

SOTAY365.COM – Hiện quy định giấy phép xây dựng bị rách nát có được cấp lại không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 100 Luật Xây dựng 2014 quy định như sau:

Điều 100. Cấp lại giấy phép xây dựng

1. Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.

Như vậy theo như quy định tại Khoản 1 Điều 100 giấy phép xây dựng bị rách nát thì được phép cấp lại.