Hồ sơ thiết kế kỹ thuật là gì?

By | July 19, 2020

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật là giai đoạn thứ 2 trong quá trình thiết kế công trình xây dựng. Thiết kế kỹ thuật chỉ có đối với những công trình thiết kế 3 bước gồm có thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

hồ sơ thiết kế kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng

Bìa hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật là gì?

căn cứ vào nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng số 12/2009/NĐ-CP, định nghĩa thiết kế kỹ thuật như sau:

Thiết kế kỹ thuật là thiết kế được thực hiện trên cơ sở thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công.

Nội dung thẩm tra thiết kế kỹ thuật là gì?

  • Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở;
  • Sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình;
  • Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
  • Đánh giá mức độ an toàn công trình;
  • Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
  • Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy.