Hồ sơ xin giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư | Luật Đầu tư 67/2014/QH13

By | July 19, 2020

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
Điều 46. Giãn tiến độ đầu t
ư

 1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.
 2. Nội dung đề xuất giãn tiến độ:
  a) Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;
  b) Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;
  c) Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;
  d) Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.
 3. Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.
 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015
Mẫu I.9: Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư) -> Tải

TÓM LẠI, HỒ SƠ XIN GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHƯ SAU:

Thành phần hồ sơ:

 1. Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo mẫu I.9 -> Tải
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.
 3. Quyết định của nhà đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dư án hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 15 ngày

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan đăng ký Đầu tư