Quy định danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình?

By | September 23, 2020

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xây dựng số 50/2014/QH13
  • Nghị định 46/2015/NĐ-CP
  • Thông tư số 26/2016/TT-BXD

Quy định danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình?

Căn cứ tại Phụ lục IV, Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình như sau:

1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

2. Nhiệm vụ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình.

3. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo) và các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.

4. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

5. Các kết quả quan trắc, đo đạc, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu công trình (nếu có) trong quá trình thi công, danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu khác có liên quan.

6. Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.

7. Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình.

8. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

9. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng của chủ đầu tư.

10. Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Trên đây là nội dung biên tập và chia sẻ của sotay365.com về danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình.