Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do ai lập?

By | April 26, 2024

Sổ Tay 365 – Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do ai lập? ĐTM do lại lập? Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là nghĩa vụ bên nào thực hiện trong một dự án đâu tư?

Ai lập ĐTM?

Ai lập ĐTM?

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Điều 31. Thực hiện đánh giá tác động môi trường

1. Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

2. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Như vậy, Chủ đầu tư dự án là người có trách nhiệm nghĩa vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

>Tải mẫu báo cáo ĐTM đính kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.