Chiều cao công trình tính như thế nào?

By | December 27, 2023

SOTAY365.COM – Chiều cao công trình tính như thế nào? Hướng dẫn cách xác định chiều cao công trình?

Chiều cao công trình tính như thế nào?

Chiều cao công trình tính như thế nào?

Căn cứ mục 1.4.25 QCVN 01:2021 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

1.4.25 Chiều cao công trình xây dựng

Chiều cao công trình tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của công trình (kể cả mái tum hoặc mái dốc). Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao công trình tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt.

CHÚ THÍCH: Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại, ống khói, ống thông hơi, chi tiết kiến trúc trang trí thì không tính vào chiều cao công trình.