Hướng dẫn tính diện tích sàn xây dựng công trình

By | April 6, 2023

Cách tính diện tích sàn xây dựng? Công thức tính diện tích sàn xây dựng? Quy định về cách tính diện tích sàn xây dựng cho công trình dân dụng và công nghiệp? Hướng dẫn tính diện tích sàn?

Hướng dẫn tính diện tích sàn xây dựng

Tính diện tích sàn xây dựng

Căn cứ vào mục II.3, Phụ lục VI của Thông tư số 13/2021/TT-BXD, hướng dẫn về đo bóc khối lượng theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân và công nghiệp:

”…

3.2. Đo bóc theo diện tích xây dựng

a) Đo bóc theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân dụng và công nghiệp

– Khối lượng diện tích sàn xây dựng công trình là tổng diện tích sàn xây dựng của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum (nếu có). Diện tích sàn xây dựng của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói;

– Các thông tin mô tả bao gồm: chiều cao công trình (chiều cao từng tầng hoặc chiều cao toàn bộ tòa nhà), số lượng tầng (bao gồm tầng nổi, tầng hầm), tính chất kết cấu, vật liệu sử dụng chủ yếu, biện pháp gia cố nền đặc biệt và các thông tin khác có liên quan đến việc xác định chi phí (nếu có) cần được ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng.

…”

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình “Hết hiệu lực -15/10/2023

Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 17/2019/TT-BXD quy định về cách tính diện tích sàn xây dựng công trình như sau:

2. Đo bóc theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân dụng và công nghiệp

a) Khối lượng diện tích sàn xây dựng công trình là tổng diện tích sàn xây dựng của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum (nếu có). Diện tích sàn xây dựng của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói.

b) Các thông tin mô tả bao gồm: chiều cao công trình (chiều cao từng tầng hoặc chiều cao toàn bộ tòa nhà), số lượng tầng (bao gồm tầng nổi, tầng hầm), tính chất kết cấu, vật liệu sử dụng chủ yếu, biện pháp gia cố nền đặc biệt và các thông tin khác có liên quan đến việc xác định chi phí (nếu có) cần được ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng.”

Từ khóa: Diện tích sàn xây dựng; Cách tính diện tích sàn xây dựng; Hướng dẫn tính diện tích sàn xây dựng