Hướng dẫn tính diện tích sàn xây dựng công trình

By | December 27, 2023

SOTAY365.COM – Cách tính diện tích sàn xây dựng? Công thức tính diện tích sàn xây dựng? Quy định về cách tính diện tích sàn xây dựng cho công trình dân dụng và công nghiệp? Hướng dẫn tính diện tích sàn?

Hướng dẫn tính diện tích sàn xây dựng

Tính diện tích sàn xây dựng

Căn cứ vào mục II.3, Phụ lục VI của Thông tư số 13/2021/TT-BXD, hướng dẫn về đo bóc khối lượng theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân và công nghiệp:

3.2. Đo bóc theo diện tích xây dựng

a) Đo bóc theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân dụng và công nghiệp

– Khối lượng diện tích sàn xây dựng công trình là tổng diện tích sàn xây dựng của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum (nếu có). Diện tích sàn xây dựng của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói;

Như vậy diện tích sàn xây dựng của một công trình bằng tổng diện tích sàn xây dựng của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum (nếu có).

Diện tích sàn xây dựng của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói.