Chứng nhận hợp quy là gì?

By | March 13, 2024

SOTAY365.COM  – Hợp quy là gì? Chứng nhận hợp quy là gì?

Hợp quy là gì?

Hợp quy là gì?

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật  định nghĩa như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

6. Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

7. Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

8. Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

9. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.