Tiêu chuẩn là gì?

By | March 14, 2024

SỔ TAY 365 . COM – Định nghĩa tiêu chuẩn là gì?

Tiêu chuẩn là gì

Định nghĩa Tiêu chuẩn

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 có định nghĩa như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.