Công trình phải xin phép xây dựng

By | November 23, 2023

SOTAY365.COM – Công trình phải xin phép xây dựng theo quy định mới nhất đang thi hành hiện này?

Căn cứ Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

30. Sửa đổi, bổ sung Điều 89 như sau:

“Điều 89. Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng

1. Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

…”.

Như vậy, trừ các công trình miễn xin phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) thì các công trình còn lại phải xin phép xây dựng.

>> Công trình miễn xin phép xây dựng