Điều kiện để khởi công xây dựng công trình

By | November 18, 2023

SOTAY365.COM – Để khởi công xây dựng công trình thì cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ Khoản 39 Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 107 của Luật xây dựng năm 2014) Luật xây dựng sửa đổi bổ sung 2020 có quy định điều kiện khởi công xây dựng công trình như sau:

Điều kiện khơi công xây dựng công trình

Điều kiện khơi công xây dựng công trình

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

39. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 107 như sau:

“1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;

c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt;

d) Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của phập luật;

đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng;

e) Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.”.