Điều kiện tổ chức lễ động thổ công trình? Theo Quyết định 27

By | November 13, 2023
Điều kiện tổ chức lễ động thổ công trình NSNN

Điều kiện tổ chức lễ động thổ công trình

Điều kiện tổ chức lễ động thổ công trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 27/2023/QĐ-TTg như sau:

Điều 4. Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình

1. Lễ động thổ công trình được thực hiện khi: Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn và dự án đã được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và quy định.

Như vậy, điều kiện để tổ chức lễ động thổ công trình:

  1. CĐT được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn.
  2. Dự án đã được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và quy định.