Điều kiện tổ chức lễ khởi công công trình? Theo Quyết định 27

By | November 13, 2023
Điều kiện tổ chức lễ khởi công công trình

Điều kiện tổ chức lễ khởi công công trình

Điều kiện tổ chức lễ khởi công công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 27/2023/QĐ-TTg như sau:

Điều 4. Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình

2. Lễ khởi công công trình được tiến hành khi đáp ứng yêu cầu về điều kiện khởi công theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.