Đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định 25

By | October 23, 2023
Quyết định 25 - Giảm tiền thuê đất năm 2023

Quyết định 25 – Giảm tiền thuê đất năm 2023

Đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2023 quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 25/2023/QĐ-TTg:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.