Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định 25

By | October 23, 2023
Quyết định 25 - Giảm tiền thuê đất năm 2023

Quyết định 25 – Giảm tiền thuê đất năm 2023

Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèo theo Quyết định 25 25/2023/QĐ-TTg:

Tải mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023
Kính gửi: Cơ quan ………………….
[01] Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………………
[02] Mã số thuế:
[03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..
[04] Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….
[05] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………..
[06] Mã số thuế:
[07] Địa chỉ khu, thửa đất thuê:………………………………………………………………………………..
– Quyết định thuê đất số…., ngày … tháng … năm …..
– Hợp đồng thuê đất số….., ngày … tháng …. năm …..
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số…., ngày … tháng …. năm….
[8] Các thông tin liên quan khác (nếu có): …………………………………………………………………
Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.
 
…, ngày …. tháng … năm 2023
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………..
Chứng chỉ hành nghề số: ….
NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))