Tag Archives: QUYẾT ĐỊNH 25

Đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định 25

By | October 23, 2023

Đối tượng được giảm tiền thuê đất của năm 2023 quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 25/2023/QĐ-TTg: Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận… Read More »

Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định 25

By | October 23, 2023

Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèo theo Quyết định 25 25/2023/QĐ-TTg: Tải mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 tại đây CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— GIẤY ĐỀ NGHỊ… Read More »

Mức giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25

By | October 23, 2023

Mức giảm tiền thuê đất của năm 2023 quy định tại Điều 3 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg: Điều 3. Mức giảm tiền thuê đất 1. Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê… Read More »

Thời gian nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất 2023 theo Quyết định 25

By | October 23, 2023

Thời gian nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất 2023 quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg: Điều 5. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất 1. Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho… Read More »

Thành phần hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25

By | October 23, 2023

Thành phần hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023 được quy định tại Điều 4 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg: Điều 4. Hồ sơ giảm tiền thuê đất 1. Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Người thuê đất chịu trách… Read More »