Thành phần hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25

By | October 23, 2023
Quyết định 25 - Giảm tiền thuê đất năm 2023

Quyết định 25 – Giảm tiền thuê đất năm 2023

Thành phần hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023 được quy định tại Điều 4 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg:

Điều 4. Hồ sơ giảm tiền thuê đất

1. Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này.

2. Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).