Thời gian nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất 2023 theo Quyết định 25

By | May 4, 2024
Quyết định 25 - Giảm tiền thuê đất năm 2023

Quyết định 25 – Giảm tiền thuê đất năm 2023

Thời gian nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất 2023 quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg:

Điều 5. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

1. Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Như vậy, thời gian nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 31/3/2024.