Mức giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25

By | October 23, 2023
Quyết định 25 - Giảm tiền thuê đất năm 2023

Quyết định 25 – Giảm tiền thuê đất năm 2023

Mức giảm tiền thuê đất của năm 2023 quy định tại Điều 3 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg:

Điều 3. Mức giảm tiền thuê đất

1. Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

2. Mức giảm tiền thuê đất quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Như vậy, mức giảm tiền thuê đất 30% tiền thuê đất phải của năm 2023, chi tiết quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 25.