Quy định về quản lý thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ?

By | March 30, 2023

Việc quản lý thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định như thế nào? Trường hợp nào Chủ đầu tư được phép tự tổ chức thiết kế xây dựng? Trường hợp nào CĐT phải thuê đơn vị, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiên?

Quy định quản lý nhà nước về việc thiết kế nhà ở riêng lẻ

Quản lý thiết kế nhà ở riêng lẻ

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

” Điều 9. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

2. Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân:

a) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình;

b) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện;

c) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

…”

Từ khóa: Quy định thiết kế nhà ở riêng lẻ; Trường hợp nào chủ nhà được phép tự tổ chức thiết kế; Quản lý thiết kế nhà ở riêng lẻ