Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

By | May 24, 2024

(SoTay365.Com) – Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư xây dựng? Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường cho cơ quan nào?

Căn cứ Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Điều 41. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này:

a) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này;

b) Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

c) Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Như vậy theo quy định trên thì thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư xây dựng như sau:

Bộ TNMT:

  1. Dự án do Bộ TNMT thẩm định báo cáo ĐTM;
  2. Dự án nằm trên 2 địa bàn hoặc dự án nằm trên vùng chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp Tỉnh.

Bộ QP, Bộ CA: Dự án bí mật quốc phòng, an ninh.

UBND cấp Tỉnh:

  1. Dự án do UBND cấp Tỉnh thẩm định báo cáo ĐTM;
  2. Dự án nhóm III nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp Huyện trở lên;
  3. Dự án nhóm I, II và III đã đưa vào hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực.

UNND cấp Huyện: Dự án thuộc diện phải xin giấy phép môi trường còn lại.