Thời hạn giấy phép môi trường bao nhiêu năm?

By | May 13, 2024

(SoTay365.com) – Quy định thời hạn của giấy phép môi trường hiện nay là bao nhiêu năm? Giấy phép môi trường có quy định thời hạn hay không?

>> Dự án đầu tư xây dựng phải xin giấy phép môi trường trước khi vận hành?

>> Dự án nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

Căn cứ Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Điều 40. Nội dung giấy phép môi trường

4. Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

a) 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

b) 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

c) 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

Như vậy theo quy định trên thì thời hạn tối đa của giấy phép môi trường như sau:

  • 07 năm đối với dự án nhóm I.
  • 10 năm đối dự án nhóm II, III.
  • Thời hạn có thể ngắn hơn theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.