Phân biệt ống nhựa uPVC và ống nhựa PVC

By | July 19, 2020

Ống nhựa uPVC (unplasticized Poly Vinyl Chloride): Được gọi tên đầy đủ là ống nhựa PVC cứng, hoặc gọi rút ngắn là ống PVC.

Ống nhựa uPVC

Ống nhựa uPVC

Ống nhựa PVC (Poly Vinyl Chloride): Được gọi tên đầy đủ là ống nhựa PVC mềm, hoặc gọi rút ngắn là ống mềm.

Ống nhựa PVC

Ống nhựa PVC