Vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách

By | July 19, 2020

Vốn nhà nước nhà là gì? Thế nào là vốn nhà nước ngoài ngân sách? Thế nào là ngân sách nhà nước?

Theo khoản 44 điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau:

Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách

Dự án đầu tư xây dựng

Theo điều 1 Luật ngân sách nhà nước 01/2002/QH11 như sau:

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Như vậy vốn nhà nước ngoài ngân sách bao gồm công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất. Các vốn nhà nước còn lại gọi là vốn ngân sách nhà nước.

Trên đây là những tổng hợp của tuvansuachuanha.com về vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách. Huy vọng sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho mọi người.