Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu?

By | May 14, 2024

Sổ Tay 365 – Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu? Báo cáo ĐTM có bị hết hạn không? Hiện nay có quy định thời hạn ĐTM hay không?

Thời gian hết hạn ĐTM?

Thời gian hết hạn ĐTM?

Căn cứ Khoản 6 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM sẽ hết hiệu lực kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực.

Điều 42. Căn cứ và thời điểm cấp giấy phép môi trường

6. Kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần hết hiệu lực.