Căn cứ để cấp giấy phép môi trường là gì?

By | May 20, 2024

(sotay365.com) – Căn cứ để cấp giấy phép môi trường là gì? Quy định căn cứ cấp giấy phép môi trường hiện nay như thế nào?

>> Thời hạn cấp giấy phép môi trường là bao nhiêu ngày?

>> Thời điểm cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư xây dựng?

>> Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

Căn cứ Khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định căn cứ cấp giấy phép môi trường như sau:

Điều 42. Căn cứ và thời điểm cấp giấy phép môi trường

1. Căn cứ cấp giấy phép môi trường bao gồm:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này;

b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định (nếu có);

c) Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này;

d) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

đ) Các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và quy định khác của pháp luật có liên quan;

e) Tại thời điểm cấp giấy phép môi trường, trường hợp Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện căn cứ vào các điểm a, b, d và đ khoản này.

>> Tải Luật Bảo vệ môi trường 2020

>> Tải Nghị định 08/2022/NĐ-CP

>> Tải Thông tư 02/2022/TT-BTNMT