Thời hạn cấp giấy phép môi trường là bao nhiêu ngày?

By | May 14, 2024

(Sotay365.com) – Thời hạn cấp giấy phép môi trường là bao nhiêu ngày? Nộp hồ sơ thì bao nhiêu ngày có giấy phép môi trường? Quy định thời hạn cấp phép như thế nào?

>> Thời điểm cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư xây dựng?

>> Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

>> Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Căn cứ Khoản 4 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Điều 43. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

4. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a) Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

b) Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Như vậy theo quy định trên thì thời hạn cấp giấy phép môi trường như sau:

  1. Cấp Bộ: Không quá 45 ngày;
  2. Cấp Tỉnh và cấp Huyện: Không quá 30 ngày.