Hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

By | April 26, 2024

Sổ Tay 365 – Thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) như thế nào? Bạn cần chuẩn bị những hồ sơ gì để trình thẩm định báo cáo ĐTM?

Hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM?

Hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM?

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định như sau:

Điều 34. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

>Tải mẫu báo cáo ĐTM đính kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.