Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

By | May 3, 2024

Sổ Tay 365 – Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)? Quy định thời gian thẩm định báo cáo ĐTM mất bao nhiêu ngày?

Thời gian thẩm định ĐTM?

Thời gian thẩm định ĐTM?

Căn cứ Khoản 6 và Khoản 9 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

Điều 34. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

6. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a) Không quá 45 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;

b) Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này;

c) Trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư về kết quả thẩm định. Thời gian chủ dự án đầu tư chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và thời gian xem xét, ra quyết định phê duyệt quy định tại khoản 9 Điều này không tính vào thời hạn thẩm định;

d) Thời hạn thẩm định quy định tại điểm a và điểm b khoản này có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

9. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do.

Như vậy theo quy định trên thì thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM từ 30-45 ngày tùy thuộc vào từng loại dự án, thời hạn thẩm định này chưa bao gồm thời gian chỉnh sửa bổ sung của chủ đầu tư và thời gian xem xét ra quyết định của cơ quan thẩm định.

>>Tải mẫu báo cáo ĐTM đính kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.