Quy định về hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) như thế nào?

By | April 29, 2024

Sổ Tay 365 – Quy định về hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) như thế nào? Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM có mấy thành viên? Quy định về các thành viên của hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM như thế nào?

Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM?

Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM?

Căn cứ Khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

Điều 34. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định như sau:

a) Cơ quan thẩm định ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định gồm ít nhất là 07 thành viên; gửi quyết định thành lập hội đồng kèm theo tài liệu quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này đến từng thành viên hội đồng;

b) Hội đồng thẩm định phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia. Chuyên gia là thành viên hội đồng phải có chuyên môn về môi trường hoặc lĩnh vực khác có liên quan đến dự án đầu tư và có kinh nghiệm công tác ít nhất là 07 năm nếu có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương, ít nhất là 03 năm nếu có bằng thạc sĩ hoặc văn bằng trình độ tương đương, ít nhất là 02 năm nếu có bằng tiến sĩ hoặc văn bằng trình độ tương đương;

c) Chuyên gia tham gia thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư không được tham gia hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đó;

d) Trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì hội đồng thẩm định phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó; cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi phê duyệt kết quả thẩm định.

Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cử thành viên tham gia hội đồng thẩm định, có ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt kết quả thẩm định trong thời hạn lấy ý kiến; trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng thuận với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Như vậy theo quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định các thành viên hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM như sau:

  1. Số thành viên: ≥ 07 thành viên;
  2. Số chuyên gia: ≥ 1/3 tổng số thành viên;
  3. Chuyên gia thực hiện ĐTM của dự án đầu tư không tham gia hội đồng thẩm định;
  4. Dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì hội đồng thẩm định phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó.

>>Tải mẫu báo cáo ĐTM đính kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.