Mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là bao nhiêu?

By | April 25, 2024

Sổ Tay 365 – Quy định mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là bao nhiêu? Mức phí thẩm định báo cáo ĐTM cấp Bộ? Mức phí thẩm định báo cáo ĐTM cấp Tỉnh?

Phí thẩm định ĐTM?

Phí thẩm định ĐTM?

1. Đối với dự án đầu tư cấp Bộ thẩm định ĐTM: Được hướng dẫn tại Thông tư 38/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Số tt Tổng vốn đầu tư

(tỷ đồng)

Mức phí đối với các Nhóm dự án (triệu đồng)
1 2 3 4 5 6
1 Đến 10 8,0 8,6 8,8

 

9,2 9,6 6,0
2 Trên 10 đến 20 12,5 13,0 13,5 14,0 15,0 9,0
3 Trên 20 đến 50 21,0 22,0 22,5 23,0 24,0 15,0
4 Trên 50 đến 100 37,5 38,0 39,0 41,0 43,0 27,0
5 Trên 100 đến 200 41,5 42,0 43,0 45,0 47,0 30,0
6 Trên 200 đến 500 54,0 55,0 56,0 59,0 62,0 39,0
7 Trên 500 đến 1.000 61,0 62,0 63,5 66,0 69,0 44,0
8 Trên 1.000 đến 1.500 65,0 67,0 68,5 72,0 75,0 48,0
9 Trên 1.500 đến 2.000 67,0 68,0 70,0 73,5 76,5 49,0
10 Trên 2.000 đến 3.000 70,0 71,0 73,0 76,0 79,0 51,0
11 Trên 3.000 đến 5.000 72,5 74,0 76,0 79,0 82,0 53,0
12 Trên 5.000 đến 7.000 77,0 78,0 80,0 84,0 87,0 56,0
13 Trên 7.000 84,0 86,0 88,0 92,0 96,0 61,0

Ghi chú:

Nhóm dự án trong Biểu nêu trên:

– Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng.

– Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).

– Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

– Nhóm 4. Dự án giao thông.

– Nhóm 5. Dự án công nghiệp.

– Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên).

Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất./.

2. Đối với dự án đầu tư cấp Tỉnh thẩm định ĐTM: Mức phí thẩm định sẽ do từng địa phương ban hành.

Ví dụ: Địa bàn TP HCM, mức phí thẩm định được hướng dẫn tại Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND.

>Tải mẫu báo cáo ĐTM đính kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.