Định mức chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

By | May 1, 2024

Sổ Tay 365 – Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)? Định mức chi phí lập báo cáo ĐTM hiện nay? Định mức chi phí tư vấn lập báo cáo ĐTM?

Định mức chi phí lập ĐTM?

Định mức chi phí lập ĐTM?

Hiện nay Bộ Xây dựng chưa ban hành định mức chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 13 Thông tư 11/2021/TT-BXD đối với các công việc tư vấn chưa có định mức thì chi phí tư vấn được xác định bằng cách lập dự toán phù hợp với nội dung công việc cần thực hiện theo hướng dẫn tại mục II Phụ lục VI Thông tư này. 

Điều 13. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và một số quy định cụ thể sau:

b) Đối với công việc tư vấn chưa có định mức hoặc đã có định mức nhưng chưa phù hợp thì chi phí tư vấn được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung công việc cần thực hiện theo hướng dẫn tại mục II Phụ lục VI Thông tư này.

>>Tải mẫu báo cáo ĐTM đính kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.