Một dự án đầu tư có mấy báo cáo ĐTM?

By | April 25, 2024

Sổ Tay 365 – Một dự án đầu tư có mấy báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

Điều 31. Thực hiện đánh giá tác động môi trường

3. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Như vậy, theo quy định Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì mỗi dự án đầu tư chỉ lập một báo cáo ĐTM.

>Tải mẫu báo cáo ĐTM đính kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.