Nộp hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) như thế nào?

By | May 1, 2024

Sổ Tay 365 – Nộp hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) như thế nào? Những hình thức nộp hồ sơ thẩm định ĐTM?

Cách nộp hồ sơ thẩm định ĐTM?

Cách nộp hồ sơ thẩm định ĐTM?

Điều 34. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

10. Việc gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiếp nhận, giải quyết và thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua một trong các hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư.

Như vậy theo quy định tại Điểm 10 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì chủ dự án có thể nộp hồ sơ thẩm định ĐTM thông qua một trong ba hình thức sau:

  1. Trực tiếp (ưu tiên chọn cách này nhé các bạn);
  2. Gửi qua đường bưu điện;
  3. Qua cổng dịch vụ công.