Điều kiện tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

By | April 29, 2024

Sổ Tay 365 – Điều kiện để tổ chức phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)? Khi nào sẽ tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐTM?

Điều kiện tổ chức họp hội đồng thẩm định ĐTM

Điều kiện tổ chức họp hội đồng thẩm định ĐTM

Điều 13. Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

3. Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có sự tham gia tại phiên họp (trực tiếp hoặc trực tuyến) từ 2/3 (hai phần ba) số lượng thành viên hội đồng thẩm định trở lên, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền (sau đây gọi chung là người chủ trì phiên họp), ủy viên thư ký và ít nhất 01 ủy viên phản biện;

b) Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, cơ sở;

c) Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

Như vậy theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định cụ thể 3 điều kiện để tổ chức phiên họp chính thức hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.