Thời gian tối đa chỉnh sửa bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

By | May 2, 2024

Sổ Tay 365 – Quy định thời gian tối đa chỉnh sửa bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)? Cho phép chỉnh sửa bổ sung báo cáo ĐTM bao nhiêu tháng? Quy định thời gian tối đa để chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐTM?

Thời gian tối đã cho phép chỉnh sửa bổ sung báo cáo ĐTM?

Thời gian tối đã cho phép chỉnh sửa bổ sung báo cáo ĐTM?

Khoản 1 Điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP:

Điều 27. Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong quá trình hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung; chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án trước khi vận hành trong trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Trong thời hạn tối đa 12 tháng, kể từ ngày có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu tư hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau thời hạn này, việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường.

Như vậy theo quy định trên thì tối đa 12 tháng kể từ ngày có văn bản yêu cầu của cơ quan thẩm định để chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ./.