Nộp hồ sơ chỉnh sửa bổ sung báo cáo ĐTM bao lâu thì có quyết định?

By | May 3, 2024

Sổ Tay 365 – Nộp hồ sơ chỉnh sửa bổ sung báo cáo ĐTM bao lâu thì có quyết định? Thời hạn cơ quản thẩm quyền xem xét ra quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM kể từ ngày nhận hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung của chủ đầu tư là bao lâu?

>>Thời gian tối đa chỉnh sửa bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

>>Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

Căn cứ Khoản 9 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Điều 34. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

9. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do.

Như vậy theo quy định trên thì trong thời hạn 20 ngày thì cơ quan thẩm định ra quyết định phê duyệt hoặc không thì phải trả lời bằng văn bản cho chủ dự án./.