Quyết định phê duyệt ĐTM còn hiệu lực không khi thay đổi chủ dự án?

By | May 7, 2024

Sổ Tay 365 – Quyết định phê duyệt ĐTM còn hiệu lực không khi thay đổi chủ dự án? Khi thay đổi chủ dự án thì báo cáo đánh giá tác động môi trường có phê duyệt lại không?

Thay chủ dự án thì ĐTM còn hiệu lực hay không?

Thay chủ dự án thì ĐTM còn hiệu lực hay không?

>>Một dự án đầu tư có mấy báo cáo ĐTM?

>> Định mức chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

>> Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

Căn cứ Khoản 3 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Điều 36. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Trường hợp có thay đổi chủ dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thông báo cho cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Như vậy theo quy định trên thì khi thay đổi chủ dự án, chủ án mới có trách nhiệm thực hiện tiếp kết quả thẩm định ĐTM và có văn bản thông báo cho cơ quan thẩm định, cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh./.