Quy định nội dung biển báo công trình tại công trường xây dựng

By | May 11, 2023

Quy định nội dung thể hiện trên biển báo công trình lắp đặt tại công trường xây dựng? Gồm những nội dung nào?

Nội dung biển báo công trình lắp đặt tại công trường xây dựng.

Nội dung biển báo công trình lắp đặt tại công trường xây dựng.

Căn cứ pháp lý:

Luật xây dựng năm 2014;

Luật xây dựng sửa đổi và bổ sung năm 2020.

Căn cứ Khoản 1 Điều 109 Luật xây dựng năm 2014 quy định nội dung biển báo công trình lắp đặt tại công trường xây dựng:

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng. Nội dung biển báo gồm:

a) Tên, quy mô công trình;

b) Ngày khởi công, ngày hoàn thành;

c) Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng và tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng;

d) Bản vẽ phối cảnh công trình.

Điều kiện khởi công xây dựng công trình