Quy định về Cấp phép xây dựng 64/2012/NĐ-CP

By | July 19, 2020

Nghị định 64/2012/CP thay cho nghị định 12/2009/CP có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2012. Nghị định này quy định các vấn đề liên quan đến cấp phép xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, di dời công trình. Bao gồm các chương và điều khoản sau:

Nghị định 64 2012 Cấp phép xây dựng

CHƯƠNG 1 : QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Giấy phép xây dựng

Điều 4. Nội dung giấy phép xây dựng

CHƯƠNG 2: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 5. Điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ

Điều 6. Điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ

Điều 7. Điều kiện đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Điều 9. Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng

Điều 10. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Điều 11. Gia hạn giấy phép xây dựng

Điều 12. Cấp lại giấy phép xây dựng

Điều 13. Giấy phép di dời công trình

Điều 14. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

Điều 15. Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG THEO GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 16. Quản lý trật tự xây dựng

Điều 17. Thanh tra, kiểm tra

Điều 18. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 19. Quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư

Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng

Điều 21. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Bộ Xây dựng

Điều 25. Các Bộ, ngành có liên quan

Điều 26. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 27. Xử lý chuyển tiếp

Điều 28. Điều khoản thi hành

Nghị định 64 2012 Cấp phép xây dựng

Download NĐ 64/2012 –  Cấp phép xây dựng