Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn nghị định 64/2012/NĐ-CP

By | July 19, 2020

10/2012/TT-BXD – Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư 10/2012/TT-BXD-0025

Thông tư 10/2012/TT-BXD

Điều 1. Nội dung giấy phép xây dựng

Điều 2. Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng

Điều 3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

Điều 9. Giấy phép xây dựng tạm

Điều 10. Các tài liệu khác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Điều 11. Quy trình xét cấp giấy phép xây dựng

Điều 12. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Điều 13. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Điều 14. Xử lý chuyển tiếp

Điều 15. Điều khoản thi hành

Download thông tư số 10/2012/TT-BXD